ތައާރަފް

ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރަކީ 1978 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ޝާއިއު ކުރަން ފެށި މަޖައްލާއެކެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެދިގު މުއްދަތެއްގައި ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދެވިފައިވާ މަޖައްލާއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔަ އެންމެ ދުވަސްވީ މަޖައްލާވެސްމެއެވެ. މިމަޖައްލާގެ ފުރަތަމަ މަސްއޫލުފަރާތަކީ އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން 1976 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އޮފީހެވެ. ފުރަތަމަ އެޑިޓަރަކީ އޭރު އެއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ރާޝިދާ ޔޫސުފް އެވެ.  

މި މަޖައްލާއަކީ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމާއެކު،  އިޖުތިމާޢީ ތަފާތު މައްސަލަތަކަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ލިޔެވޭ ލިޔުންތަކާއި،  ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ އިލްމީ ދިރާސާތަކާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ހުރި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރެވި މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ އެންމެ ދުވަސްވީ މަޖައްލާއެވެ. 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯރޑް

މަސްއޫލުފަރާތް

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެޑްވައިޒަރ

ޑރ. އަބްދުالله ރަޝީދު

އަޙުމަދު ޝަކީބް

އެޑިޓަރު

އަޙުމަދު ޒާހިރު

މެނޭޖިންގ އެޑިޓަރ

މުޙައްމަދު ޒަޙީން

މާކެޓިނގް އެޑިޓަރ

އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް

ޑެޕިއުޓީ އެޑިޓަރ

އަޙުމަދު މުޙައްމަދު

ފޮޓޯ

އިޖްވާދް އިބްރާހިމް, ފާތިމަތު ސާރާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ޑިޒައިން އެންޑް ލޭއައުޓް

އަބްދުﷲ ޒަކީ

އިދާރީ އެހީ

ފާތިމަތު ސާރާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ބޯޑު މެމްބަރުން

ޝުހުދާ ރިޟްވާން

މުޙައްމަދު އަލީމް

އައިޝަތު ޒިދުނާ

ޝިޔާމާ އަބޫބަކުރު

ޔަޢުޤޫބް ޙުސެއިން ޔޫސުފް

ނިޢުމާ މުޙައްމަދު