ޚަބަރު

“ލޭމްޕް” ގެ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްގައި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޓީމެއް ރ. އަތޮޅުގައި

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލާރނިންގ އެޑްވާންސްމެންޓް އެންޑް މެޝަރމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޭމްޕް ޕްރޮޖެކްޓް) ގެ ދަށުން ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ލިޓަރަސީ އެންޑް ނިއުމަރަސީ …

އެންމެ ފަހުގެ

ސްކޫލް ވެށި

ސްކޫލް ވެށި

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ލިޔުނީ: ޢަލީ ޙަސަން – ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް 14/01/2024 ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު …

ސްކޫލް ވެށި

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުނު ސްކިލް ލެބްތަކާއި އެލެބްތަކުން ދަސްކޮށްދޭ ހުނަރުތައް

– ޢަލީ ޙަސަން – ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް އިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ތެރެއިން ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭން އެ ސްކޫލުގައި ހަތަރު ލެބެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި …

ސްކޫލް ވެށި

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ޢަލީ ޙަސަން – ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް 16/01/2023 ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ފާހަގަކޮށްފި …

ލިންކްސް

ފޮޓޯ ގެލެރީ

މަގުބޫލް ލިޔުންތައް

އެންމެ މަގްބޫލް

“ސްމައިލް އޮން” ގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި- މިއަދު މިފެށި ކެމްޕެއިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހިންގާނެ

“ސްމައިލް އޮން” ގެ ނަމުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިއަދު ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެވެ. ސްމައިލް އޮން ކެމްޕެއިންއަކީ ދަރިވަރުންގެ ވަށައިގެންވާ މާހައުލަކީ އުފާވެރި ފައްސި ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި …

ޚަބަރު

ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު، އޮންލައިންކުރަން ފެށުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިފްތިތާޙުކޮށް ދެއްވައިފި

” ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރުގެ އޮންލައިން” މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  ޑޮކްޓަރ އައިޝަތު ޢަލީ މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު އޮންލައިންކޮށް ނެރުން ފެއްޓުން މިނިސްޓަރ އިފްތިތާޙް …

އިލްމީ ދިރާސާ

ފަށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސްބަދަލެއް އަންނަމުންދޭހެއްޔެވެ؟

ލިޔުނީ: ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާާހީމް (ދެވަނަބައި) ތަޢާރަފް ދިވެހިންގެ މާދަރީބަހަކީ ދިވެހިބަސް ކަމުގައިވީހިނދު ދިވެހި ޒުވާނުން …

ލަކްޝަދްވީޕްގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ގުޅުން އޮތީ ކޮން ރަށެއްގަ؟

ލިޔުންތެރިޔާ: މުޙަންމަދު ނާޖިޙު ލަކްޝަދީބު (Lakshadweep) ކިޔަނީ މަލިކަކަށް ނޫނެވެ. ލަކްޝަދީބަކީ މަލިކު ވެސް ހިމަނައިގެން، …

ޚަބަރު

“ލޭމްޕް” ގެ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްގައި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޓީމެއް ރ. އަތޮޅުގައި

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލާރނިންގ އެޑްވާންސްމެންޓް އެންޑް މެޝަރމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޭމްޕް ޕްރޮޖެކްޓް) ގެ ދަށުން ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ލިޓަރަސީ އެންޑް ނިއުމަރަސީ …

އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރުގެ މެއި-ޖޫން އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގަން ފަށައިފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ފަހު ބުރު މިއަދު ފަށައިފި

ކެމްބުރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 2025 ވަނަ އަހަރު މެއި-ޖޫން ގައި އޮންނަ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ …

ދީން

އިސްލާމީ ނަޒަރުން މެދުމިން ވުމާއި ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން

ލިޔުނީ: ހަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ތަޢުރީފް މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންނަށް ދެއްވި އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގެ ވަޙުދަތުގެ އަސާސަކީ …

މަސައްކަތުގައި ތެދުވެރިވުމާއި އަމާނާތްތެރިވުން އަދި ޒިންމާދާރުވުމުގެ މައްޗަށް ދަރުސް ދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހިންގަވާ އޮފީސް ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ނެޝަނަލް …

ތާރީޚާ އަދަބިއްޔާތު

ދިވެހިބަހުން އެހެން ބަހެއް (ޕިޖިން އެއް) މިހާރު އުފެދިފައި ނެތްހެއްޔެވެ؟

ލިޔުނީ: ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ތަޢާރަފް     ސަޤާފަތުގައި ހިމެނޭ މިފަދަ މުހިންމު މަފްހޫމަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ ހިނދު ސަޤާފަތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލަންޖެހޭއެވެ. ސަޤާފަތުގެ މާނަ …

ބޮޑު ތަކުރުފާނު

ލިޔުނީ: ޝިއުނާ އަޙުމަދު، ނ. ކުޑަފަރި އަލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޒަމަކީ ދިވެހި ޤައުމު އަޅުވެތިކަމުގެ ކަޅު އަދިރިކަމުން ނެރެދެއްވި ބަޠަލުންގެ ބަޠަލެވެ. ރެއާ ދުވާލު އަތްވާއި ވާރޭގައި …