ޚަބަރު

އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސުންނަށް ތަމްރީން ދޭނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ފަށައިފި

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ޘާނަވީ މަރުޙަލާގެ އިނގިރޭސި ކިޔަވައިދިނުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް މިއަދު ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. އެން.އައި.އީ …

އެންމެ ފަހުގެ

ސްކޫލް ވެށި

ސްކޫލް ވެށި

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ލިޔުނީ: ޢަލީ ޙަސަން – ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް 14/01/2024 ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު …

ސްކޫލް ވެށި

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުނު ސްކިލް ލެބްތަކާއި އެލެބްތަކުން ދަސްކޮށްދޭ ހުނަރުތައް

– ޢަލީ ޙަސަން – ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް އިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ތެރެއިން ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭން އެ ސްކޫލުގައި ހަތަރު ލެބެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި …

ސްކޫލް ވެށި

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ޢަލީ ޙަސަން – ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް 16/01/2023 ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ފާހަގަކޮށްފި …

ލިންކްސް

ފޮޓޯ ގެލެރީ

މަގުބޫލް ލިޔުންތައް

އެންމެ މަގްބޫލް

“ސްމައިލް އޮން” ގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި- މިއަދު މިފެށި ކެމްޕެއިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހިންގާނެ

“ސްމައިލް އޮން” ގެ ނަމުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިއަދު ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެވެ. ސްމައިލް އޮން ކެމްޕެއިންއަކީ ދަރިވަރުންގެ ވަށައިގެންވާ މާހައުލަކީ އުފާވެރި ފައްސި ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި …

ޚަބަރު

ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު، އޮންލައިންކުރަން ފެށުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިފްތިތާޙުކޮށް ދެއްވައިފި

” ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރުގެ އޮންލައިން” މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  ޑޮކްޓަރ އައިޝަތު ޢަލީ މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު އޮންލައިންކޮށް ނެރުން ފެއްޓުން މިނިސްޓަރ އިފްތިތާޙް …

އިލްމީ ދިރާސާ

ކަމެއް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގިރާކުރަންޖެހޭ 7 ފިޔަވަޅު

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އޭގައި މަރުހަލާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ޕްރޮސެސްއެކެވެ. …

ފަށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސްބަދަލެއް އަންނަމުންދޭހެއްޔެވެ؟

(ތިންވަނަބައި) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމް ރޭވިފައިވާގޮރުން ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އަންނަ ބަދަލު ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކީ ހަރުދަނާ …

ޚަބަރު

އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސުންނަށް ތަމްރީން ދޭނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ފަށައިފި

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ޘާނަވީ މަރުޙަލާގެ އިނގިރޭސި ކިޔަވައިދިނުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް މިއަދު ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. އެން.އައި.އީ …

‘އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް 2024’ އުކުޅަހުގައި

މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޓީޗާރސް ކޮންފަރަންސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 އިން 30 އަށް، އއ.އުކުޅަހުގައި …

ދީން

އިސްލާމީ ނަޒަރުން މެދުމިން ވުމާއި ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން

ލިޔުނީ: ހަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ތަޢުރީފް މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންނަށް ދެއްވި އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގެ ވަޙުދަތުގެ އަސާސަކީ …

މަސައްކަތުގައި ތެދުވެރިވުމާއި އަމާނާތްތެރިވުން އަދި ޒިންމާދާރުވުމުގެ މައްޗަށް ދަރުސް ދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހިންގަވާ އޮފީސް ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ނެޝަނަލް …

ތާރީޚާ އަދަބިއްޔާތު

ދިވެހިބަހުން އެހެން ބަހެއް (ޕިޖިން އެއް) މިހާރު އުފެދިފައި ނެތްހެއްޔެވެ؟

ލިޔުނީ: ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ތަޢާރަފް     ސަޤާފަތުގައި ހިމެނޭ މިފަދަ މުހިންމު މަފްހޫމަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ ހިނދު ސަޤާފަތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލަންޖެހޭއެވެ. ސަޤާފަތުގެ މާނަ …

ބޮޑު ތަކުރުފާނު

ލިޔުނީ: ޝިއުނާ އަޙުމަދު، ނ. ކުޑަފަރި އަލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޒަމަކީ ދިވެހި ޤައުމު އަޅުވެތިކަމުގެ ކަޅު އަދިރިކަމުން ނެރެދެއްވި ބަޠަލުންގެ ބަޠަލެވެ. ރެއާ ދުވާލު އަތްވާއި ވާރޭގައި …