ޚަބަރު

އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ހިންގާ ޓީ.އޯ.ޓީ ން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ 2 ވަނަ ބުރު ނިމިއްޖެ

2024-07-03 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ތަމްރީނުކުރާ މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ)ގެ 2 ވަނަ ބުރު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާ ލައިފިއެވެ 2 ބުރަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމަކީ، ޘާނަވީ މަރުޙަލާގެ …

އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ހިންގާ ޓީ.އޯ.ޓީ ން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ 2 ވަނަ ބުރު ނިމިއްޖެ އިތުރައް ކިޔާލާ

އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސުންނަށް ތަމްރީނު ދޭނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ގެ 2 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި

29-06-2024 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ޘާނަވީ މަރުޙަލާގެ އިނގިރޭސި ކިޔަވައިދިނުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމްގެ 2 ވަނަ ބުރު ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. އެން.އައި.އީ ސެމިނަރ ރޫމުގައި ކުރިޔަށްދާ މިތަމްރީނުގެ 2 ވަނަ ބުރު ރަސްމީ ކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢައިޝަތު …

އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސުންނަށް ތަމްރީނު ދޭނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ގެ 2 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސުންނަށް ތަމްރީނު ދޭނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެ

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ތަމްރީނުކުރާ މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ)ގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާ ލައިފިއެވެ. އެން.އައި.އީ ސެމިނަރ ރޫމުގައި 2024 ޖޫން 23 އިން 27 ކުރިޔަށްދިޔަ މިތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމް ނިންމުމުގެ …

އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސުންނަށް ތަމްރީނު ދޭނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެ އިތުރައް ކިޔާލާ

ކީ ސްޓޭޖް 3 އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ނާލޯ އައިޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވޯރކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

2024-06-29 ކީ ސްޓޭޖް 3 އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ނޭޝަނަލް އެސެސްމެންޓް ފޮރ ލަރނިންގ އައުޓްކަމްސް (ނާލޯ) އައިޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވޯކްޝޮޕެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލުތަކުން 30 ޓީޗަރުން ބައިވެރިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސައިންސް، އިނގިރޭސި ބަސް އަދި ހިސާބު މާއްދާ ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ވޯކްޝޮޕްގައި …

ކީ ސްޓޭޖް 3 އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ނާލޯ އައިޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވޯރކްޝޮޕެއް ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސުންނަށް ތަމްރީން ދޭނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ފަށައިފި

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ޘާނަވީ މަރުޙަލާގެ އިނގިރޭސި ކިޔަވައިދިނުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް މިއަދު ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. އެން.އައި.އީ ސެމިނަރ ރޫމުގައި ކުރިޔަށްދާ މިތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމް ރަސްމީ ކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު މުޙަންމަދެވެ. މިއަދު މިފެށުނު ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމްގެ …

އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސުންނަށް ތަމްރީން ދޭނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

‘އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް 2024’ އުކުޅަހުގައި

މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޓީޗާރސް ކޮންފަރަންސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 އިން 30 އަށް، އއ.އުކުޅަހުގައި ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ކޮންފަރަންސަކީ، މުދައްރިސުންނާއި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަންނީ މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ދިރާސާ ކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން …

‘އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް 2024’ އުކުޅަހުގައި އިތުރައް ކިޔާލާ

ކޫލް ސްކޫލް” ޕްރޮޖެކްޓް އިފުތިތާހުކޮށްފި

2024-06-02 ސަރުކާރު ސްކޫލްތައް އޭސީ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ “ކޫލް ސްކޫލް” ޕްރޮޖެކްޓް އިފުތިތާހުކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު އެވެ. ދަރިވަރުންނަށް އުނގެނުމަށާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް އުފާވެރި، ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ސްކޫލުތަކުގައި ޤާއިމުކުރުމަކީ މިސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަމެކެވެ. އެ ގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ، ދަރިވަރުން ކްލާސްރޫމްގައި …

ކޫލް ސްކޫލް” ޕްރޮޖެކްޓް އިފުތިތާހުކޮށްފި އިތުރައް ކިޔާލާ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފަށަނީ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެއެވެ. މިމުނާސަބާއާ ގުޅިގެން ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށާއި، މުދައްރިސުންނަށާއި، ސްކޫލުތަކުގެ އިސްވެރީންނަށާއި، ބެލެނިވެރީންނަށާއި، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުންވަނީ ފޮނުއްވާފައެވެ. އެޑިޔުކޭޝަނުން ހާމަކުރެއްވި މައުލޫމާތު ބުނާގޮތުގައި މި ދިރާސީ އަހަރު ފެށިގެން …

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފަށަނީ އިތުރައް ކިޔާލާ

އޭލެވެލް ފިޒިކްސް ކިޔަވައިދޭ ޓިޗަރުންނަށް ފިޒިކްސް ކޮންފަރެންސެއް، ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މިއަދު ބާއްވަނީ

އޭލެވެލް ފިޒިކްސް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓިޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް 1 ދުވަހުގެ ފިޒިކްސް ކޮންފަރެންސެއް މިއަދު 8:30 ގައި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ޖުމްލަ 29 ޓީޗަރުން މިކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވިއެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައި ޕިއަރސަންގެ ޕްރިންސިޕަލް އެގްޒަމިނަރއެއްގެ އިތުރުން، އެތާގެ އެސެސްމަންޓް އާއިބެހޭ ތަޖުރިބާކާރަކާއި މާއްދާގެ …

އޭލެވެލް ފިޒިކްސް ކިޔަވައިދޭ ޓިޗަރުންނަށް ފިޒިކްސް ކޮންފަރެންސެއް، ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މިއަދު ބާއްވަނީ އިތުރައް ކިޔާލާ

ފެހި މަދަރުސާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހިރިޔާ ސްކޫލްގައި ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގެ ފުރަތަމަ ލެޓިއުސް ބެޗް ހައްދައި، ފެހިފަހި ހަރަކާތްތަކެއް އެސްކޫލްގައި ފަށައިފި

ވޯރލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ހިންގާ އެޓޯލް އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޭއީޑީޕީ) ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ފެހި މަދަރުސާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހިރިޔާ ސްކޫލުންވަނީ ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގެ ފުރަތަމަ ލެޓިއުސް ބެޗް ހައްދައި، ފެހިފަހި ހަރަކާތްތަކެއް އެސްކޫލްގައި ފަށާފައެވެ. އޭއީޑީ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. އޭއީޑީޕީގެ …

ފެހި މަދަރުސާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހިރިޔާ ސްކޫލްގައި ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގެ ފުރަތަމަ ލެޓިއުސް ބެޗް ހައްދައި، ފެހިފަހި ހަރަކާތްތަކެއް އެސްކޫލްގައި ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ