ޚަބަރު

“ލޭމްޕް” ގެ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްގައި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޓީމެއް ރ. އަތޮޅުގައި

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލާރނިންގ އެޑްވާންސްމެންޓް އެންޑް މެޝަރމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޭމްޕް ޕްރޮޖެކްޓް) ގެ ދަށުން ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ލިޓަރަސީ އެންޑް ނިއުމަރަސީ ޕްރޮގްރާމްގެ މޮނީޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ރ. ރަސްމާދޫ ސްކޫލަށް އެންއައިއީގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މިދަތުރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 19 އިން …

“ލޭމްޕް” ގެ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްގައި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޓީމެއް ރ. އަތޮޅުގައި އިތުރައް ކިޔާލާ

އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރުގެ މެއި-ޖޫން އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގަން ފަށައިފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ފަހު ބުރު މިއަދު ފަށައިފި

ކެމްބުރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 2025 ވަނަ އަހަރު މެއި-ޖޫން ގައި އޮންނަ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގަން ފަށައިފައިވާ ތަމްރީންގެ ފަހު ބުރު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީވެސް ކުރިން ހިންގި ތަމްރީނުގެ 2 ބުރާ އެއްގޮތަށް 2 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު …

އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރުގެ މެއި-ޖޫން އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގަން ފަށައިފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ފަހު ބުރު މިއަދު ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ކެމްބްރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި-ޖޫން، އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދެމުންގެންދާ ތަމްރީންގެ އިތުރު ބުރެއް އިއްޔެ ފަށައިފި

ކެމްބުރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 2025 ވަނަ އަހަރު މެއި-ޖޫން ގައި އޮންނަ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގަން ފަށައިފައިވާ ތަމްރީންގެ އިތުރު ބުރެއް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މިއީވެސް ކުރިން ހިންގި ތަމްރީނާ އެއްގޮތަށް 2 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިތަމްރީން …

ކެމްބްރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި-ޖޫން، އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދެމުންގެންދާ ތަމްރީންގެ އިތުރު ބުރެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލާއެކު އެންއައިއީ އިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވިޝަނުން ހިންގާ ބްރިޖިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުލާސް ފެއްޓުމަށްޓަކައި ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލާއެކު އެންއައިއީ އިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެންއައިއީގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ. ބްރިޖިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ސްކޫލް ނުނިންމައި ވަކިވާންޖެހިފައިވާ ކުދިންނާއި މީހުންނަށް …

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލާއެކު އެންއައިއީ އިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

އައިޖީސީއެސްއީ މެތެމެޓިކްސް ޓީޗަރުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކެމްބުރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 2025 ވަނަ އަހަރު މެއި-ޖޫން ގައި އޮންނަ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން 2 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. އެއިންސްޓިޓިޔުޓްގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ތަމްރީން ބައްދަލުވުން ފެށީ މިއަދުއެވެ. މިއަދުގެ …

އައިޖީސީއެސްއީ މެތެމެޓިކްސް ޓީޗަރުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ތެލެސީމިއާ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިފުތިތާހުކޮށްފި – ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ

ތެލެސީމިއާ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިފުތިތާހުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ފެށުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ އެވެ. ތެލެސީމިޔާ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ‬⁩އާއި ⁦‪ ހެލްތް މިނިސްޓްރީ‬⁩ އަދި މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ތެލެސީމިއާއަށް ސްކްރީން …

ތެލެސީމިއާ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިފުތިތާހުކޮށްފި – ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ އިތުރައް ކިޔާލާ

ސްޓެމް އެޑިޔުކޭޝަން އެމްބެސެޑަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ 32 ސްކޫލެއްގައި ސްޓެމް އެޑިޔުކޭޝަން ޤާއިމް ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ސްޓެމް އެޑިޔުކޭޝަން އެމްބެސެޑަރސް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކޮށް ދެއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި އެން،އައި،އީ ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސް އިމާރާތުގެ “މީރުބަހުރު މާލަމު ” ގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މި ޓްރެއިނިންގ އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު …

ސްޓެމް އެޑިޔުކޭޝަން އެމްބެސެޑަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

މޯލްޑިވްސް އެޓޯލް އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޭ.އީ.ޑީ.ޕީ) ގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އެޓޯލް އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޭ.އީ.ޑީ.ޕީ) ގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ވަރލްޑް ބޭންކުން ހިންގަން ފަށައިފިއެވެ. 30 ބައިވެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދަނީ އިއްޔެއާއި މިއަދު އެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ހިންގަނީ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް …

މޯލްޑިވްސް އެޓޯލް އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޭ.އީ.ޑީ.ޕީ) ގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

މަންހަޖުގައި ޤައުމިއްޔަތު މާއްދާ އެކުލެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންޑަކްޝަން ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި- އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ޕައިލެޓްކުރަން ފަށަންވަނީ ނިންމާފައި

މަންހަޖުގައި ޤައުމިއްޔަތު މާއްދާ އެކުލެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސްކޫލްތަކަށް ދިނުމަށް މިއަދު އިންޑަކްޝަން ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މިއަދު ހެނދުނު 11:00އިން 12:00 އަށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި އޮންލައިންކޮށެވެ. އިންޑަކްޝަން ސެޝަންގައި މިއަދު ބައިވެރިވެފައިވަނީ މިޕްރޮގްރާމް ފުރަތަމަ ޕައިލެޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ސްކޫލްތަކެވެ. މިގޮތުން 11 ސްކޫލަކުން ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުން …

މަންހަޖުގައި ޤައުމިއްޔަތު މާއްދާ އެކުލެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންޑަކްޝަން ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި- އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ޕައިލެޓްކުރަން ފަށަންވަނީ ނިންމާފައި އިތުރައް ކިޔާލާ

ތަޢުލީމީ އަހަރު، 2026 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖެނުއަރީ މަހުން ފަށާގޮތަށް މިއަދު ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެކަމާބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ވުޒާރާގެ ނޫސްބަޔާނެއް

ތަޢުލީމީ އަހަރު، 2026 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖެނުއަރީ މަހުން ފަށާގޮތަށް މިއަދު ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެކަމާބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ވުޒާރާއިން ނޫސްބަޔާނެއް މިއަދު ނެރުއްވައިފިއެވެ. މިނޫސްބަޔާނުގައި ހާމަކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި މިބަދަލުގެ ސަބަބުން ގްރޭޑް 9 އަދި 10ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. އަދި ކުރިންވެސް ރޭވިފައިވާގޮތަށް މިދަރިވަރުން އޯލެވެލް …

ތަޢުލީމީ އަހަރު، 2026 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖެނުއަރީ މަހުން ފަށާގޮތަށް މިއަދު ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެކަމާބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ވުޒާރާގެ ނޫސްބަޔާނެއް އިތުރައް ކިޔާލާ