ާއަޚްމަދު ޒާހިރު

އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސުންނަށް ތަމްރީން ދޭނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ފަށައިފި

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ޘާނަވީ މަރުޙަލާގެ އިނގިރޭސި ކިޔަވައިދިނުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް މިއަދު ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. އެން.އައި.އީ ސެމިނަރ ރޫމުގައި ކުރިޔަށްދާ މިތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމް ރަސްމީ ކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު މުޙަންމަދެވެ. މިއަދު މިފެށުނު ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމްގެ …

އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމަށް އެމާއްދާގެ މުދައްރިސުންނަށް ތަމްރީން ދޭނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

‘އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް 2024’ އުކުޅަހުގައި

މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޓީޗާރސް ކޮންފަރަންސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 އިން 30 އަށް، އއ.އުކުޅަހުގައި ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ކޮންފަރަންސަކީ، މުދައްރިސުންނާއި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަންނީ މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ދިރާސާ ކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން …

‘އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް 2024’ އުކުޅަހުގައި އިތުރައް ކިޔާލާ

ކޫލް ސްކޫލް” ޕްރޮޖެކްޓް އިފުތިތާހުކޮށްފި

2024-06-02 ސަރުކާރު ސްކޫލްތައް އޭސީ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ “ކޫލް ސްކޫލް” ޕްރޮޖެކްޓް އިފުތިތާހުކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު އެވެ. ދަރިވަރުންނަށް އުނގެނުމަށާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް އުފާވެރި، ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ސްކޫލުތަކުގައި ޤާއިމުކުރުމަކީ މިސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަމެކެވެ. އެ ގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ، ދަރިވަރުން ކްލާސްރޫމްގައި …

ކޫލް ސްކޫލް” ޕްރޮޖެކްޓް އިފުތިތާހުކޮށްފި އިތުރައް ކިޔާލާ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފަށަނީ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެއެވެ. މިމުނާސަބާއާ ގުޅިގެން ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށާއި، މުދައްރިސުންނަށާއި، ސްކޫލުތަކުގެ އިސްވެރީންނަށާއި، ބެލެނިވެރީންނަށާއި، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުންވަނީ ފޮނުއްވާފައެވެ. އެޑިޔުކޭޝަނުން ހާމަކުރެއްވި މައުލޫމާތު ބުނާގޮތުގައި މި ދިރާސީ އަހަރު ފެށިގެން …

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފަށަނީ އިތުރައް ކިޔާލާ

އޭލެވެލް ފިޒިކްސް ކިޔަވައިދޭ ޓިޗަރުންނަށް ފިޒިކްސް ކޮންފަރެންސެއް، ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މިއަދު ބާއްވަނީ

އޭލެވެލް ފިޒިކްސް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓިޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް 1 ދުވަހުގެ ފިޒިކްސް ކޮންފަރެންސެއް މިއަދު 8:30 ގައި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ޖުމްލަ 29 ޓީޗަރުން މިކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވިއެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައި ޕިއަރސަންގެ ޕްރިންސިޕަލް އެގްޒަމިނަރއެއްގެ އިތުރުން، އެތާގެ އެސެސްމަންޓް އާއިބެހޭ ތަޖުރިބާކާރަކާއި މާއްދާގެ …

އޭލެވެލް ފިޒިކްސް ކިޔަވައިދޭ ޓިޗަރުންނަށް ފިޒިކްސް ކޮންފަރެންސެއް، ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މިއަދު ބާއްވަނީ އިތުރައް ކިޔާލާ

ކަމެއް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގިރާކުރަންޖެހޭ 7 ފިޔަވަޅު

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އޭގައި މަރުހަލާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ޕްރޮސެސްއެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ބަލައި ހޯދުމާއި ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ކުރަން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ކަމަކާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ދެނެގަނެ ވަޒަންކުރުން މުހިންމެވެ. ހަރުފަތަކުން ހަރުފަތެއް ގިރާކުރަމުން ދިއުމުން، ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ސީދާ ކުރަން …

ކަމެއް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގިރާކުރަންޖެހޭ 7 ފިޔަވަޅު އިތުރައް ކިޔާލާ

ފެހި މަދަރުސާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހިރިޔާ ސްކޫލްގައި ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގެ ފުރަތަމަ ލެޓިއުސް ބެޗް ހައްދައި، ފެހިފަހި ހަރަކާތްތަކެއް އެސްކޫލްގައި ފަށައިފި

ވޯރލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ހިންގާ އެޓޯލް އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޭއީޑީޕީ) ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ފެހި މަދަރުސާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހިރިޔާ ސްކޫލުންވަނީ ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގެ ފުރަތަމަ ލެޓިއުސް ބެޗް ހައްދައި، ފެހިފަހި ހަރަކާތްތަކެއް އެސްކޫލްގައި ފަށާފައެވެ. އޭއީޑީ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. އޭއީޑީޕީގެ …

ފެހި މަދަރުސާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހިރިޔާ ސްކޫލްގައި ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގެ ފުރަތަމަ ލެޓިއުސް ބެޗް ހައްދައި، ފެހިފަހި ހަރަކާތްތަކެއް އެސްކޫލްގައި ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި- މިޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އިއްޔެ ހެނދުނު އެންއައިއީގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައި

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އެންއައިއީ) ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ފަރާތުން 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން، ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އިއްޔެ ހެނދުނު އެންއައިއީގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައެވެ. މިޕްރޮގްރާމު ފެށުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމާބެހޭ ތައާރުފެއް ދެއްވީ، އެންއައިއީ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ސަމީޙްއެވެ. …

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި- މިޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އިއްޔެ ހެނދުނު އެންއައިއީގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައި އިތުރައް ކިޔާލާ

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ މުއައްޒަފުން މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ފިރިހެން މުއައްޒަފުން އެއިންސްޓިޓިޔުޓްގައި މިއަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުލަގަދަ ހަފްލާއޮތީ އެއިންސްޓިޓިޔުޓް ހިންގަމުންގެންދާ ސްޓަރ ކްލައުޑް އިމާރާތުގެ 14 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. އެން.އައ.އީގެ ހުރިހާ ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ޝާމިލްވެގެން އެއިންސްޓިޓިޔުޓްގެ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި މިހަފްލާގައި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް ހިންގެވުމާ …

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ މުއައްޒަފުން މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ފަށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސްބަދަލެއް އަންނަމުންދޭހެއްޔެވެ؟

(ތިންވަނަބައި) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމް ރޭވިފައިވާގޮރުން ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އަންނަ ބަދަލު ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކީ ހަރުދަނާ ކުދިންތަކެއް މުޖުތަމަޢަށް ނެރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ މައިގަނޑު ބަހާ ކަމުގައި ވާތީއެވެ. މިކަން މިހެން އޮތުމާއި އެކު، ޢިލްމީ މާހިރުން ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ޤައުމެއްގައި (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ) އެބައެއްގެ އަމިއްލަ ވަންތަކަމާއި، ދިވެހިންގެ ބަހާއި ޘަޤާފަތާއި އަދި …

ފަށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސްބަދަލެއް އަންނަމުންދޭހެއްޔެވެ؟ އިތުރައް ކިޔާލާ