ާއަޚްމަދު ޒާހިރު

ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާގެ މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގި ދިވެހި މުޤައްރަރު ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާގެ މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޑިވިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިވެހި މުޤައްރަރު ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިއްޔެ ނިމިއްޖެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ނިމުން ފާހަގަކުރީ އިއްޔެ އެއިންސްޓިޓިޔުޓްގެ ސެމިނަރރޫމްގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގެ ފަހު ސެޝަންގައެވެ. މި ސެޝަންގައި އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޑިވިޝަންގެ އިސް ބައެއް …

ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާގެ މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގި ދިވެހި މުޤައްރަރު ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ އިތުރައް ކިޔާލާ

ވެސްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޯރ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ގުޅިގެން ޕާލަމެންޓަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި – މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުން 55 މުދައްރިސުން ބައިވެރިވި

ވެސްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޯރ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޕާލަމެންޓަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން އިންތިޒާމް ކުރި ޕާލަމެންޓަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ވޯރކްޝޮޕް ބާއްވައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެސްކޫލްތަކުން ޖުމުލަ 55 މުދައްރިސުން ބައިވެރިވިއެވެ. މިއީ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލު ތަކުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1 -3 އަށް ސޯޝަލް …

ވެސްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޯރ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ގުޅިގެން ޕާލަމެންޓަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި – މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުން 55 މުދައްރިސުން ބައިވެރިވި އިތުރައް ކިޔާލާ

ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދިވެހި މުޤައްރަރު ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިވެހި މުޤައްރަރު ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.  ލާނިންގ އެޑްވާންސްމެންޓް އެންޑް މެޝަރމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޭމްޕް ޕްރޮޖެކްޓް) ގެ ދަށުން މިފެބްރުއަރީމަހުގެ 24 ން 26 އަށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އެންއައިއީ)ގެ ސެމިނަރ ރޫމުގައި ކުރިއަށްދާ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ކ، އދ އަދި ފ …

ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދިވެހި މުޤައްރަރު ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

“ލޭމްޕް” ގެ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްގައި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޓީމެއް ރ. އަތޮޅުގައި

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލާރނިންގ އެޑްވާންސްމެންޓް އެންޑް މެޝަރމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޭމްޕް ޕްރޮޖެކްޓް) ގެ ދަށުން ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ލިޓަރަސީ އެންޑް ނިއުމަރަސީ ޕްރޮގްރާމްގެ މޮނީޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ރ. ރަސްމާދޫ ސްކޫލަށް އެންއައިއީގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މިދަތުރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 19 އިން …

“ލޭމްޕް” ގެ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްގައި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޓީމެއް ރ. އަތޮޅުގައި އިތުރައް ކިޔާލާ

އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރުގެ މެއި-ޖޫން އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގަން ފަށައިފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ފަހު ބުރު މިއަދު ފަށައިފި

ކެމްބުރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 2025 ވަނަ އަހަރު މެއި-ޖޫން ގައި އޮންނަ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގަން ފަށައިފައިވާ ތަމްރީންގެ ފަހު ބުރު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީވެސް ކުރިން ހިންގި ތަމްރީނުގެ 2 ބުރާ އެއްގޮތަށް 2 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު …

އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރުގެ މެއި-ޖޫން އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގަން ފަށައިފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ ފަހު ބުރު މިއަދު ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ކެމްބްރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި-ޖޫން، އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދެމުންގެންދާ ތަމްރީންގެ އިތުރު ބުރެއް އިއްޔެ ފަށައިފި

ކެމްބުރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 2025 ވަނަ އަހަރު މެއި-ޖޫން ގައި އޮންނަ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގަން ފަށައިފައިވާ ތަމްރީންގެ އިތުރު ބުރެއް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މިއީވެސް ކުރިން ހިންގި ތަމްރީނާ އެއްގޮތަށް 2 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިތަމްރީން …

ކެމްބްރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި-ޖޫން، އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދެމުންގެންދާ ތަމްރީންގެ އިތުރު ބުރެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލާއެކު އެންއައިއީ އިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވިޝަނުން ހިންގާ ބްރިޖިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުލާސް ފެއްޓުމަށްޓަކައި ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލާއެކު އެންއައިއީ އިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެންއައިއީގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ. ބްރިޖިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ސްކޫލް ނުނިންމައި ވަކިވާންޖެހިފައިވާ ކުދިންނާއި މީހުންނަށް …

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލާއެކު އެންއައިއީ އިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

އައިޖީސީއެސްއީ މެތެމެޓިކްސް ޓީޗަރުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކެމްބުރިޖް އައިޖީސީއެސްއީ ހިސާބު ސިލަބަހަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން 2025 ވަނަ އަހަރު މެއި-ޖޫން ގައި އޮންނަ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން 2 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. އެއިންސްޓިޓިޔުޓްގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ތަމްރީން ބައްދަލުވުން ފެށީ މިއަދުއެވެ. މިއަދުގެ …

އައިޖީސީއެސްއީ މެތެމެޓިކްސް ޓީޗަރުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ފަށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސްބަދަލެއް އަންނަމުންދޭހެއްޔެވެ؟

ލިޔުނީ: ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާާހީމް (ދެވަނަބައި) ތަޢާރަފް ދިވެހިންގެ މާދަރީބަހަކީ ދިވެހިބަސް ކަމުގައިވީހިނދު ދިވެހި ޒުވާނުން މިހާރަކަށް އައިސް މި ރީތި ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރުމުގައި ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާތަން ފެނެއެވެ. ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރުން މުހިންމު ޙާލަތް ތަކުގައިވެސް އެހެން ބަސްބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުން ޢާންމު ނުވާކަމުގައި ދެންނެވެން އެބައޮތްތޯއެވެ؟ މި ދެންނެވިހެން އެގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ …

ފަށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސްބަދަލެއް އަންނަމުންދޭހެއްޔެވެ؟ އިތުރައް ކިޔާލާ

ތެލެސީމިއާ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިފުތިތާހުކޮށްފި – ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ

ތެލެސީމިއާ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިފުތިތާހުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ފެށުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ އެވެ. ތެލެސީމިޔާ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ‬⁩އާއި ⁦‪ ހެލްތް މިނިސްޓްރީ‬⁩ އަދި މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ތެލެސީމިއާއަށް ސްކްރީން …

ތެލެސީމިއާ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިފުތިތާހުކޮށްފި – ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ އިތުރައް ކިޔާލާ