ސިއްޙަތު

އެހެން އެވީ ކީއްވެ؟

  ލިޔުނީ: ހަސަން ޒަރީރު އިބްރާހިމް ހިތްގައިމު ދުވަހެކެވެ. އިރު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ދިޔައީ ނުހަނު   އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކުގައެވެ. ހެނދުނުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތު ސާއިފް ގެއިން ނިކުމެގެން ސްކޫލަށް ދިއުމަށްޓަކާ ސްކޫލާއި ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އަބަދުވެސް ސާއިފްގެ މަންމަ އޭނާ ސްކޫލަށް އެކަނި ފޮނުވިޔަސް ދަރިފުޅަށް ވާނުވާ ބަލައި ހަދައެވެ. މިއަދަކީވެސް އެފަދައިން ބެލި …

އެހެން އެވީ ކީއްވެ؟ އިތުރައް ކިޔާލާ

ހަކުރުބަލި ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު (މަޑުލު)  ދިވެހިބަހުން ހަކުރު ބަލި މިކިޔަނީ ޑައަބެޓީސް އަށެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އަޑު އިވުމުގެ ޙިއްސަށް އުނިކަން ލިބޭހެން، އަދި ލޮލުގެ ފެނުމަށް އުނިކަން ލިބޭހެން ޑައަބެޓީސްއަކީވެސް ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް މަސައްކަތްކުރަންވާ ވަރަށް ނުކުރުމުން ދިމާވާ ޙާލަތެކެވެ. އެ ޙާލަތާއެކު ދިރިއުޅެންޖެހޭ ޙާލަތަކެވެ. ޑައަބެޓީސް ޖެހެނީ، ހަށިގަނޑުން ފުދޭވަރަށް އިންސުލިން …

ހަކުރުބަލި ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން އިތުރައް ކިޔާލާ

ފައިސާ … ބަލީގެ ހާއްޔެއް

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމު ރަޝީދު މޫސާ ކަރުދާހު ނޫޓަކީ ބިރުވެރި ނުރައްކާތެރި އެއްޗެކޭ ދަންނަވައިފިނަމަ، އެއީ މޮޔަގޮވުމެކޭ ވިދާޅުވާނެ ބޭފުޅުން  ތިއްބަވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ފައިސާއަކީ އަގުހުރި އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އަދި  މި ކަރުދާސްކޮޅު ހޯދަން އެންމެން މަސައްކަތްކުރާ އިރު އެއީ ބިރުވެރިއެއްޗެކޭ ބުނަން ހެޔޮވާނެހެއްޔެވެ؟ އެއީ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެކޭ ބުނަންކެރޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ކަރުދާހުފައިސާގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙަތަށް …

ފައިސާ … ބަލީގެ ހާއްޔެއް އިތުރައް ކިޔާލާ