ފާތިމަތު ސާރާ މުހައްމަދު ރަޝީދު

ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ “އަލްފާ އޮރިއެންޓޭޝަން” ފެށިއްޖެ

ސްކޫލް މަދަރުސާ ތަކުގައި ” އަލްފާ” މެތަޑަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ  އޮރިއެންޓޭޝަން ސެޝަނެއް އެން އައި، އީގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. ގުލޯބަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ގެ ފައުންޑަރ ޑޮކްޓަރ ސުނީތާ ގާންދީ ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދާ، ” އެކްސަރލަރޭޓަޑް ލާރނިންގ ފޮރ އޯލް” …

ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ “އަލްފާ އޮރިއެންޓޭޝަން” ފެށިއްޖެ އިތުރައް ކިޔާލާ

އެހެން އެވީ ކީއްވެ؟

  ލިޔުނީ: ހަސަން ޒަރީރު އިބްރާހިމް ހިތްގައިމު ދުވަހެކެވެ. އިރު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ދިޔައީ ނުހަނު   އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކުގައެވެ. ހެނދުނުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތު ސާއިފް ގެއިން ނިކުމެގެން ސްކޫލަށް ދިއުމަށްޓަކާ ސްކޫލާއި ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އަބަދުވެސް ސާއިފްގެ މަންމަ އޭނާ ސްކޫލަށް އެކަނި ފޮނުވިޔަސް ދަރިފުޅަށް ވާނުވާ ބަލައި ހަދައެވެ. މިއަދަކީވެސް އެފަދައިން ބެލި …

އެހެން އެވީ ކީއްވެ؟ އިތުރައް ކިޔާލާ

އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު

ލިޔުނީ: މަރިޔަމް ނިހާޒް   ގޭތެރޭގައި އަވަދިނެތި މަސައްކަތުގައި އުޅެމުންދިޔަ ހަމްޝާއަށް ކުއްލިއަކަށް ހަނދާންވީ އޭނާގެ އުމުރުން 4 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ނަވާ ވީ ސްކޫލްގައި ކަމެވެ. ކުރަންހުރި މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އަވަސްއަވަހަށް ބުރުގާ ބަދަލުކޮށްލައިގެން، ހަލުވި ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޮސް ސްކޫލުގެ ދޮރޯށިދޮށަށް ހަމްޝާ  ހުއްޓުނެވެ. ނަމަވެސް ދޮރޯށި ދޮށުގައި އިތުރު ބެލެނިވެރިއެއް ނެތެވެ. ” …

އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު އިތުރައް ކިޔާލާ

އެސެސްމަންޓް ފޯ ލާރނިންގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޓޫލްސްތައް: ޕޯރޓްފޯލިޔޯ

ލިޔުނީ: ނިއުމާ މުހައްމަދު   ޕޯރޓްފޯލިޔޯއަކީ، ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެހާމެ ފުރިހަމައަށް ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު އެނގިގެންދާ  އެސްސްމަންޓް ފޯ ލާރނިންގެ ޓޫލެކެވެ. 21 ވަނަ ޤަރުނުގެ ތަޢުލީމަށް ވަރަށް އެކަށޭނަ ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭ އެސެސްމަންޓް ޓޫލެއެކެވެ. ޕޯރޓްފޯލިޔޯއަކީ ދަރިވަރުންކުލާހުގައި  ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތްތަކުގެ އެކުލަވާލުމެކެވެ. ނޫނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭ …

އެސެސްމަންޓް ފޯ ލާރނިންގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޓޫލްސްތައް: ޕޯރޓްފޯލިޔޯ އިތުރައް ކިޔާލާ

އެސެސްމަންޓް ފޯ ލާރނިންގ: މައިގަނޑު ބައިތައް

ލިޔުނީ: ނިއުމާ މުހައްމަދު (އެން.އައި.އީ)   އެސެސްމަންޓް  ފޯ  ލާރނިންގެ  މައިގަޑު  5  ބައެއްވެއެވެ.  މުދައްރިސުން ފިލާވަޅު  ތައްޔާރުކުރާއިރު އާ، ކިޔަވައިދިނުމާ އުނގެނުމުގެ ތެރޭގައި  މިބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ލެސަންޕްލޭންގައި ވެސް މިބައިތައް ހިމަނައިގެން ލެސަންޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ.  އެސެސްމަންޓް ފޯ ލާރނިންގެ މިބައިތައް ހިމަނައިގެން ކިޔަވައިދިނުމާއި އުނގަންނައިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން ދަރިވަރުންނަށް ގިނަގުނަ …

އެސެސްމަންޓް ފޯ ލާރނިންގ: މައިގަނޑު ބައިތައް އިތުރައް ކިޔާލާ

ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފާއިތުވި ދެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުން ހޮވައިފިއެވެ. 24 ޖޫން 2022 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ޢާޒިމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި  ފަހި ވިސްނުމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމާ، އަޅާލާ އޯގާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތް …

ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ގާފަރު ސުކޫލުގެ ސަޕޯޓު ސްޓާފް، މުޙައްމަދު މޫސާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވުމުން އެކަން އެ ސުކޫލުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ގާފަރު ސުކޫލުގެ ސަޕޯޓު ސްޓާފްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކ. ގާފަރު މިންވަރު، މުޙައްމަދު މޫސާ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވުމުން އެކަން އެ ސުކޫލުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާ އޮތީ 25 ޖޫން 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގާފަރު ސުކޫލު ހޯލުގައެވެ. މި ޙަފްލާގައި …

ގާފަރު ސުކޫލުގެ ސަޕޯޓު ސްޓާފް، މުޙައްމަދު މޫސާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވުމުން އެކަން އެ ސުކޫލުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ތ.ކަނޑޫދޫ ސުކޫލުގެދަރިވަރުން ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާހޯދަނީ

ތ.ކަނޑޫދޫ ސުކޫލާއި އެގްރޯނެޓާއި ގުޅިގެން ،ކަނޑޫދޫސުކޫލުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ “ސުކޫލު ގާޑަން” އިން ދަރިވަރުން ނަފާހޯދަމުންދެއެވެ. މިގާޑަންއަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ރަސްމީކޮށް ކަނޑޫދޫގައި ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެން އެދުވަހުގެ ޚާއްސަ ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި އެގްރޯނެޓުން ސުކޫލުގައި ޤާއިމްކޮށްދެއްވި ދަރިވަރުންގެ ގާޑަންއެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަށްމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސުކޫލު ގާޑަނުން ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ތަރުކާރީއާއި …

ތ.ކަނޑޫދޫ ސުކޫލުގެދަރިވަރުން ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާހޯދަނީ އިތުރައް ކިޔާލާ

އެސެސްމަންޓް ފޯ ލާރނިންގ (ފޯރމެޓިވް އެސެސްމަންޓް)

ލިޔުނީ : ނިއުމާ މުހައްމަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު 2015 ގައި މިވަނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާ  ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުވެފައެވެ. 21 ޤަރުނަށް ‘ފިޓް’ ވާގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ޤައުމީ މަންޙަޖެއް ތަންފީޒުކުރެވިފައެވެ. މިގޮތަށް މިއާ މަންހަޖު ތަންފީޒު ކުރެވުނުއިރު އެންމެ ފާހަގަކޮއްލެވެނީ ‘ފެޑަގޮޖީއަށް އައި ކުރިއެރުންތަކާއި ފެންވަރުވަޒަންކުރާގޮތްތަކެވެ. މިއައި ކުރިއެރުންތަކާއި ބަދަލުތައް މިވަނީ މިނިސްޓްރީ …

އެސެސްމަންޓް ފޯ ލާރނިންގ (ފޯރމެޓިވް އެސެސްމަންޓް) އިތުރައް ކިޔާލާ

އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ ތާރީޚް އިޢުލާނުކޮށްފި

އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ބާއްވާނެ ތާރީޚް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. 06 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗާރސް ކޮންފަރެންސް 9-10 އޮކްޓޯބަރ 2022 އަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އިޢުލާނުކުރެއްވީ މިއަދު ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައިއެވެ. މިފަހަރުގެ ކޮންފަރެންސްގެ ތީމަކީ “އެޑިއުކޭޝަން ފޯރ ކަރަންޓް ޕާރސްޕެކްޓިވް އެންޑް ފިއުޗަރ ޑައިރެކްޝަންސް”އެވެ. …

އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ ތާރީޚް އިޢުލާނުކޮށްފި އިތުރައް ކިޔާލާ