ސްކޫލް ވެށި

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ލިޔުނީ: ޢަލީ ޙަސަން – ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް 14/01/2024 ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ސްކޫލްގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު …

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުނު ސްކިލް ލެބްތަކާއި އެލެބްތަކުން ދަސްކޮށްދޭ ހުނަރުތައް

– ޢަލީ ޙަސަން – ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް އިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ތެރެއިން ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭން އެ ސްކޫލުގައި ހަތަރު ލެބެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ލެބްތައް ހުޅުވައިދެއްވީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޢަލީއެވެ. ގުރޭޑް އަށަކާ ހަމައަށް މިހާރު ކިޔަވައި ދެމުން ގެންދާ އިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގައި ގާއިމްކުރީ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް …

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުނު ސްކިލް ލެބްތަކާއި އެލެބްތަކުން ދަސްކޮށްދޭ ހުނަރުތައް އިތުރައް ކިޔާލާ

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ޢަލީ ޙަސަން – ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް 16/01/2023 ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އެޑިޔުކޭޝަން ފާތިމަތު ނަޞީރެވެ. މީގެ …

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އިންޓަރ-ކްލާސް ސައިންސް ފެއަރ ހުޅުވައިފި- މިފެއަރ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު މުޖާހިދު

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް އިންޓަރ-ކްލާސް ސައިންސް ފެއަރ 2023 ހުޅުވައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ސައިންސް ފެއަރ އަކީ ކީ-ސްޓޭޖް 2 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ފެއަރ އެކެވެ. މިފެއަރ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މުޖާހިދެވެ. މި ސައިންސް ފެއާގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ތަހުގީގަކާއެކު ސައިންޓިފިކް ހާދިސާއެއް ތަހުލީލުކޮށް ނުވަތަ އީޖާދަކުން މައްސަލައެއް ހައްލުކޮށް …

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އިންޓަރ-ކްލާސް ސައިންސް ފެއަރ ހުޅުވައިފި- މިފެއަރ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު މުޖާހިދު އިތުރައް ކިޔާލާ

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ‘ކަރިކިޔުލަމް ޑޭ’ ގެ ހަރަކާތްތައް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ބައްލަވާލައްވައިފި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ކަރިކިޔުލަމް ‘ޑޭ-2022’ ގެ ޙަރަކާތްތައް މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ބައްލަވާ ލައްވައިފިއެވެ. މިޙަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރުވަނީ ކަރިކިޔުލަމް ޑޭ ގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދިޔަ ތާޖުއްދީން ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި މިހަރަކާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓޯލްތައް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. އަދި އެކިއެކި ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކަންކަން އޮޅުން ފިލުއްވުމުގެ އިތުރުން …

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ‘ކަރިކިޔުލަމް ޑޭ’ ގެ ހަރަކާތްތައް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ބައްލަވާލައްވައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ‘ކަރިކިޔުލަމް ޑޭ-2022’ ބާއްވައިފި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ‘ކަރިކިޔުލަމް ޑޭ-2022’ އިއްޔެ ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ކަރިކިޔުލަމް ޑޭ-2022 ގެ ޙަރަކާތްތައް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުއެވެ. ތާޖުއްދީން ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ކަރިކިޔުލަމް ޑޭއެއް ފާހަގަކުރުމުގެ މަގްޞަދަކީ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ޤައުމީ މަންހަޖަށް އަހުލުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ޤައުމީ މަންހަޖުގެ އެކި ބައިތަކުގެ …

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ‘ކަރިކިޔުލަމް ޑޭ-2022’ ބާއްވައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

މަޖީދިއްޔާގެ އާރޓް އެގްޒެބިޝަންގެ ފަހުދުވަހަކީ މިއަދު – އެގްޒެބިޝަން ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ޑރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ

‘މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ އާޓް އެގެޒެބިޝަން 2020- ތުރޫ ދަ މައިންޑްސް އެންޑް ހޭންޑްސް އޮފް މަޖީދިޔަންސް’ އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. 2 ދުވަހަށް ދިގުދެމިގެންދާ މިމައުރަޒު އިއްޔެގެ އިތުރުން މިއަދު އެސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މަޖީދިއްޔާގެ ދަރިވަރުންގެ ތަފާތު ފަންނުތަކުގެ ހުނަރު ފެނިގެންދާ  މި މައުރަޒު މިއަދު އޮންނާނީ މެންދުރުފަހު 2 ން ހަވީރު 6 އަށެވެ. ދަރިވަރުންގެ …

މަޖީދިއްޔާގެ އާރޓް އެގްޒެބިޝަންގެ ފަހުދުވަހަކީ މިއަދު – އެގްޒެބިޝަން ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ޑރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ އިތުރައް ކިޔާލާ

މަޖީދިއްޔާގެ އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓް އެގްޒެބިޝަން މިމަހު 26 އަދި 27 ގައި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ 2022-2023 ގެ އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓް އެގްޒެބިޝަން މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ފަށާނެކަމަށް އެސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ. މިމައުރަޒު އޮންނާނީ މިމަހުގެ 26 އިން 27 އަށެވެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މިއެގްޒެބިޝަންގައި ވަކިވަކި ކުދިން އަމިއްލަޔަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަކެތިވެސް ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކުލާހުގެ ހުރިހާ ކުދިން …

މަޖީދިއްޔާގެ އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓް އެގްޒެބިޝަން މިމަހު 26 އަދި 27 ގައި އިތުރައް ކިޔާލާ

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ގިނަ ސްކޫލްތަކުން މަތީ ނަތީޖާތަކެއް ހާޞިލްކޮށްފައިވާތީ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

2021-2020 އަށް ބޭއްވި އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސްކޫލްތަކުން، އާންމުނޫން މަތީފެންވަރުގެ ނަތީޖާތަކެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެެރިންނާއި އަދި ސްކޫލްތަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ޑރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ އިއްޔެ މިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރެއްވި ޓްވިޓަރ މެސެޖެއްގައި މިކާމިޔާބީ އަށް …

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ގިނަ ސްކޫލްތަކުން މަތީ ނަތީޖާތަކެއް ހާޞިލްކޮށްފައިވާތީ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އިތުރައް ކިޔާލާ

‘ފަންނު ވެށި’ އިފްތިތާޙްކޮށްފި- އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ފައިޞަލް ނަސީމް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހުނަރާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދިނުމަށްޓަކައި ގާއިމްކުރާ ހަބް ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން ހުނަރާއި އީޖާދުގެ ވެށި ‘ފަންނު ވެށި’ މިރޭ އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންވެސް ހިމެނޭހެން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ފޯރުވައިދިނުމަށް ގާއިމް ކުރާ މި ‘ފަންނު ވެށި’ އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ …

‘ފަންނު ވެށި’ އިފްތިތާޙްކޮށްފި- އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ފައިޞަލް ނަސީމް އިތުރައް ކިޔާލާ