ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ލިޔުނީ: ޢަލީ ޙަސަން – ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް

14/01/2024

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ސްކޫލްގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

ޝަރަފުވެރި މެހެމާނު، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޞަފޫރާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ

މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ޞަފޫރާ އެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 07:50 ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މާލޭ ޒޯންގެ ކޯޑިނޭޓަރ، އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮފެޝަނަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމުގެ އިތުރުން އެ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ނާޒިރާ ޙަސަން އާއި ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓާއި މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

ޝަރަފުވެރި މެހެމާން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އެޑިޔުކޭޝަން އައިޝަތު ޞަފޫރާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ފާއިތުވި 4 އަހަރު ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައި ލެއްވެވި އެވެ. އަދި ދަރިވަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ނާޒިރާ ޙަސަން

މި ޖަލްސާގައި ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލަށް 4 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުރެހުމާއި އަތްތެރިމަސައްކަތުގެ މައުރަޒުން ވަނަވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ބެޖްދިނުންވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ. ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގައި މިހާރު ތިބީ 527 ދަރިވަރުންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.