ދިވެހި ބަސް: އަޅުގަނޑުމެންގެ މާދަރީ ބަސް ކުރިއެރުވުމުގެ މުހިންމުކަން

ނިއުމާ މުހައްމަދު

17 ޖެނުއަރީ 2023

މާދަރީ ބަސް ފުރިހަމައަށް އުނގެނުމަކީ އިންސާނާގެ ވިސްނުން ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިންމު ޤާބިލިއްޔަތެކެވެ. އެއީ އިންސާނާގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި އުނގެނުމާއި މުއާސަލާތް ކުރުމުގެ ވަރަށް މުހިންމު އަސާސެކެވެ.

މިސާލަކަށް، އިންސާނެއްގެ ސިކުނޑި ވެސް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކޮށް ވިސްނުން ފުޅާ ވަނީ މާދަރީ ބަހުން ވިސްނަން ދަސް ވުމުންނެވެ. ދަރިވަރުންގެ  ބަސްމޮށުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރަން މާދަރީބަސް ވަރަށް މުހިންމެވެ. ސްކޫލުގައި އުނގެނޭ ބައިތައް ރަނގަޅަށް ފަހުމުވާން  މާދަރީ ބަސް ރަނަގަޅަށް އެނގެންޖެހެއެވެ. މާދަރީ ބަސް އެނގުމުން އުނގެނުން ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިއަރައިގެން ދާނެއެވެ. އިނގިރޭސި މީޑިއަމްއިން ކިޔެވިއަސް ދަރިވަރުން އުނގެނުމަށް ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ވަސީލަތަކީ ދިވެހި ބަހެވެ (ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ދިވެހި ، ގްރޭޑް 1 – 3 ، 2014).

ބަހަކީ އިންސާނަކަށްވީތީ ލިބޭ ޤުދުރަތީ ރީތި ސިފައެކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ކާކު ކަން އަންގައިދޭ އެއް ވަސީލަތެވެ. އަމިއްލަ ސަގާފަތުގެ މުހިންމު ބިންގަލެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ވަންތަކަން އަންގައިދޭ ވަރަށް ބޮޑު ވަސީލަތެކެވެ. މުޖުތަމައުގައި ތަފާތު ހާލަތް ތަކުގައި ބަސް ބޭނުން ކޮށްގެން ދަރިވަރުން ބަހާ ބެހޭގޮތުން އުނގެނެމުން ދެއެވެ. ލަފުޒުތަކާއި ޖުމުލަތަކާއި އަޑަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާއި ހަރަކާތްތަކާއި އިޝާރާތްތަކުން އެ ކުދީންގެ ބަހުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވެ ކުރިއަރަމުން އުނގެނެމުން ގެންދެއެވެ. އެހެން މީހުންނާ މުއާމަލާތު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ބަސް ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުބާރު ހޯދައި ތަފާތު ހުނަރުތައް ލިބިގެންވާ ވިސްނުންތެރިންނަށް ވެއެވެ. (ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ދިވެހި،ގްރޭޑް 1 – 3 ، 2014).

މާދަރީ ބަހުގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ، އިޖުތިމާއީ . ޖަޒުބާތީ، ސުލޫކީ، އަދި އަޚްލާޤީ ގޮތުން ދިމާވާ ކަންތައް ތަރައްގީވާން އެހީތެރިކަން ލިބެއެވެ. މިގޮތުން މާދަރީ ބަހުގެ ސަބަބުން ކުދިންގެ ކުރިއެރުން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް ބާރަކަށް ވެއެވެ. ބެލެނެވެރިންނަށް ގޭތެރޭގައި އާއި މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިންވެސް މާދަރީބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ހަތަރު ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށެވެ. އެއީ އަޑުއެހުމާއި، ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، އަދި ކިޔުމާއި ލިޔުމެވެ.

މާދަރީ ބަސް ބޭނުންކުރުމުގައި ވިސްނަންވީ ދެބަސް މަސްހުނިކޮށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށެވެ. މިސާލަކަށް ދަރިންނާއި ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެދައްކާ އެއްބަހަކުން ފުރިހަމައަށް ވާހަކަދައްކަން ވާނެއެވެ. ވާހަކަދައްކަން ދެ ބަހެއް ގޭގައި ބޭނުން ކުރާނަމަ ކޮންމެވެސް އެއްބެލެނިވެރިއަކު އަބަދުވެސް އެދައްކަން ބޭނުންވާ ކޮންމެވެސް އެއްބަހެއް އަބަދުވެސް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. އަނެއް ބެލެނިވެރިޔާ އަނެއްބަހުން އަބަދުވެސް ވާހަކަ ދައްކާނީއެވެ. ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ވިސްނަންވީ މާދަރީ ބަހަކީ ކުދިންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް މުހިންމު އެހާމެވެސް ބޭނުންތެރި ބަހާއެއްކަމެވެ. އެއީ އެކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްޤެކެވެ.

މިގޮތުން މިބަލައިލަނީ ބެލެނިވެރިންނަށް ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއަރުވަން ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށެވެ.

މިއީ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިއަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. ބޭނުންވާނީ ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ހުންނަ މޮނީޓަރު ފޮތެކެވެ.

މިފަދަ ފޮތްތަކަށް ‘ލޮގްފޮތް’ ވެސް ކިޔައެވެ. މި ހަރަކާތަކީ އިމްލާ ލިޔެގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. ހަދާނެ ގޮތަކީ ދަރިފުޅު ލައްވައި ފޮތް ރީތިކުރުމަށް ފަހު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ލިޔުއްވާނީއެވެ.  މިސާލަކަށް: ދިވެހި ވާހަކަ ފޮތަކުން ނުވަތަ މައުލޫމާތު ފޮތަކުން މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ކިޔަމުންދާ ވަރަކުން ދަރިފުޅު ޖެހޭނީ އަޑުއަހައިގެން ލިޔާށެވެ.  މިގޮތަށް މިފޮތު ގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިޔުއްވަން ވާނެއެވެ. އާއިލާގެ އެއްކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަކުދިން ތިބޭނަމަ މިހަރަކާތް ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކޮށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. އެންމެން އެކުގައި މިފިލާވަޅު ހެދުމުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރު ހިތްވަރަކަށް ވެސް ވާނެއެވެ.  އަދި އިނާމުދިނުން ފަދަ ތަފާތު ހިތްވަރުދިނުމުގެ އުކުޅުތައް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ލިޔެނިމުމުން ކުދިން ކައިރީގައި ލިޔުނު ޕެރެގްރާފް އަމިއްލައަށް ކިޔުމަށްފަހު ދޭހަވާ އެއްޗެއް ކުރަހައިފައި ކުލަޖައްސަން ބުނާށެވެ. އޭރުން އިތުރަށް މިމަސައްކަތްކުރަން ދަރިފުޅު ޝައުޤު ވެރިވާނެއެވެ. މިފޮތް ރީތިކޮށް ގެންގުޅެން ނަސޭހަތްތެރި ވާށެވެ. އެއާއެކު ފިލާވަޅުތައް ނިމެމުންދާ ވަރަކުން ދަރިފުޅާއެކު މިފޮތުގައި އޭނާ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ހިތްވަރު ދޭށެވެ. ހަދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަންވާއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތާރީޚު ޖެހުމަށް ހަނދާން ކުރަންވާއެވެ.  މިފޮތަކީ ދަރިފުޅު ބޮޑުވެގެން ހަނދާނަކަށް ބާއްވަންވެސް ރަނގަޅު ފޮތެކެވެ.

މިހަރަކާތުން ކުރިއަރާނެ ކަންތައްތައް

· އަޑުއެހުން

· ކުރެހުން

. އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިވުން

. ދޭހަވުން

. އަތުލިޔުން

. ލިޔުންތެރިކަން

. އުފެއްދުންތެރިކަން

. ކަންކަމަށްދޭސަމާލުކަން

.  މުއާމަލާތްކުރުން

. މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވުން

 

ރެފަރެންސް:

ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ދިވެހި (2014) ، ގްރޭޑް 1 – 3 ،  ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، މާލެ

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.