Uncategorized

ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް…..

ތައްޔާރުކުރީ: ޝެހެނާޒް ޢަލީ/ގުލާބީގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ   ކޮންމެ ކުއްޖެއް ވެސް ވަމާ! ޒިންމާ ނަގާ މޮޅު ކުއްޖަކަށް ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް  ނަމޫނާއަށް  ބަލާނޭ  ކުއްޖަކަށް   ހެނދުނު  ފަތިހާ އާދަކޮށް   ހޭލައި، ނަމާދު  އަދާކުރާ އެނދުގެ ތަންމަތި ރީތިކޮށް  ތަރުތީބު ކޮށްލާ ކުއްޖަކަށް   ގޭތެރޭ ހުރިހައި ކަމެއްގައި، މަންމަޔާ  އަދި  ބައްޕައަށް ދޭތެރޭން …

ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް….. އިތުރައް ކިޔާލާ

ޗީފް އެޑިޔުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ޙުސައިން ޝިނާން އައްޔަންކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އައި ސީޓީ އިން އެޑިޔުކޭޝަން މާސްޓަރ ޕްލޭން 2 (2024-2021) 2 ވަނަ އަހަރަކަށް ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ލޭމްޕްގެ ދަށުން ޗީފް އެޑިޔުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ ( ސީއީޓީއޯ)ގެ މަޤާމަށް ޙުސައިން ޝިނާން މިދިޔަ ޖުލައިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. އައި ސީޓީ އިން އެޑިޔުކޭޝަން މާސްޓަރ ޕްލޭން2 (2024-2021) …

ޗީފް އެޑިޔުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ޙުސައިން ޝިނާން އައްޔަންކޮށްފި އިތުރައް ކިޔާލާ