ބޭރު ވެށީގެ ދިރިއުޅުމާބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މައިދާނީ ދަތުރެއް ކޮށްފި

ބޭރުވެށީގެ ދިރިއުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ރ. އަތޮޅު ސުކޫލް ގުރޭޑް 9 ގެ ދަރިވަރުން ހއ. އުތީމަށް މައިދާނީ ދަތުރެއް ކޮށްފިއެވެ.

މި ދަތުރުގައި ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި މުދައްރިސުން ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 87 ބައިވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

މި ދަތުރުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަޠަލް އައް ޞުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އައުޘަމް ނުވަތަ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެވެ. މި ދަތުރުގެ ބައިވެރިންވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު އުޅުއްވި ގެ އުތީމު ގަނޑުވަރާއި ތަކުރުފާނާއި ގުޅުންހުރި ތާރީޚީ ބިނާތަކަށް ޒިޔާތަތްކޮށް އެތަންތާގެ މައުލޫމާތު ހޯދާފައެވެ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.