އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތެއް ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބިން ހަމަޖައްސައި، އެސްކޫލާ ބިން ހަވާލުކޮށްފި

އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތެއް ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބިން ހަމަޖައްސައި، އެސްކޫލާ ބިން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގައި މިކަމަށްޓަކައި އިއްޔެ  ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަޙުމަދިއްޔާ އިންޓަރނެޝަނަލް ސްކޫލާ ބިން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީއެވެ.

އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ބިމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އެސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މުޙަައްމަދު ރަޝީދުއެވެ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.