ވޭމަންޑޫ ސްކޫލްގެ 03 ބުރީގެ ޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއި ކޮށްފި

ވޭމަންޑޫ ސްކޫލްގެ 03 ބުރީގެ ޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ 365 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް، 13،398،965.35ރ އަށް، ޓިކް ޓެކް އިންވެސްޓްމެންޓާއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން މިކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ ނައުޝާދު އިބްރާހީމްއެވެ. ޓިކް ޓެކް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރ އިސްމާއިލް ޒަހުރާން ޒުބައިރުއެވެ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.