ޔުނިސިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އެޓޯލް އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޭ.އީ.ޑީ.ޕީ) ގެ ދަށުން ސްޓެމް އެޑިއުކޭޝަނަށް މައިކްރޯ އެމިއުލޭޓަރސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޔުނިސިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ޔުނިސިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މިއާދު އެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކޮށްދެއްވީ އެމިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންސް އެކްޒެކެޓިވް ނައުޝާދު އިބްރާހީމެވެ.

އޭ.އީ.ޑީ.ޕީއަކީ ވޯރލްޑް ބޭންކު ފަންޑްގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.