“ނެސްލޭ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ (ގްރޭޑް 3 އަދި 4)” ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

“ނެސްލޭ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ (ގްރޭޑް 3 އަދި 4)” ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ⁦‪ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ‬⁩ އެވެ.

މިފަހަރުގެ ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގައި މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ 20 ސްކޫލަކުން 720 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މި ފިއެސްޓާގެ ގްރޭޑް 3ގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ⁦‪އިސްކަންދަރު ސްކޫލް‬⁩އެވެ. އަދި ރަނަރ-އަޕް ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލްއެވެ.

ގްރޭޑް4ގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް ⁦ އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ހޮވިފައިވާއިރު ރަނަރ-އަޕް ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކަލާފާނު ސްކޫލް އެވެ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.