ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، ވަރލްޑް ޗިލްޑްރެންސް ޑޭ- އާޓް އެގްޒިބިޝަން ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި – މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ⁦ޑރ. އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު‬⁩ ބައިވެެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، ބައިނަލް-އަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ކުރެހުމުގެ މަޢުރަޒު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ⁦ޑރ. އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު‬⁩ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ⁦‪ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ‬⁩އިން އިންތިޒާމުކުރި މި މަޢުރަޒު ކުރިޔަށްގެންދަނީ ⁦‪މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި‬⁩ ⁦‪މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް‬⁩ އަދި އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) ގުޅިގެންނެވެ.

މި މަޢުރަޒުުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ކުޑަކުދިންގެ 380 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުރެހުން ދައްކާލާފައިވެއެވެ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.