މުހައްމަދު ޒަހީން

ގަނާކުރުން

އަޝްރަފު ޢަބްދުއްރަޙީމް / ދިއްގަރު އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިއެއް އަދި ޅެންވެރިއެއްކަމަށްވާ، ލިނެޓް މާދާރ، ސުވާލުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ‘ތިބާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރާންޖެހުނު  އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރާން ދަންނަ ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރަކީ، ތިބާ ސްކޫލުގައި އުޅުނުއިރު ގަނާ ކުރެވުނު ކުއްޖެއްނަމަ، ދެން ކަންތައްވާނީ ކިހިނެއްހެއްޔޭ؟’  ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އެފަދަ ހާލަތެއްގައި، ގަނާ ކުރުމަކީ ކިހާ ބޮޑު ނުބައިކަމެއްކަން ގަބޫލު …

ގަނާކުރުން އިތުރައް ކިޔާލާ

ހުވަދޫބަސް ދޫ ނުކުރާށެވެ.

ލިޔުނީ :އަދްރާ ތައުފީޤް ހުވަދޫބަހުރުވަ ނުވަތަ ހުވަދޫބަހަކީ، ދުނިޔޭގައިވާ މުރަކައިގެ އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅުގެ މީހުންގެ ބަހެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް، ޤުދުރަތީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅު ކަމަށްވާ، ހުވަދުންމަތީ މީހުން ބަސް މޮށެ އުޅޭ ބަހެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ ބަހުރުވަތަކުގެ ތެރޭން އެންމެ ތަފާތުކަން ބޮޑު އެއް ބަހުރުވައެވެ. މުއްސަނދި ބަސްކޮށާރެއް ލިބިފައިވާ ބަހުރުވަންތަކަން …

ހުވަދޫބަސް ދޫ ނުކުރާށެވެ. އިތުރައް ކިޔާލާ

އިތުރު ޙަރަކާތުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރި ކުރުން

ލިޔުނީ: ފާތިމަތު ޝެހެޒިނީ ، މއ. ޝިމާޤު ފަށާ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރުގައި ކުދިން ކިޔަވަން ފަށާއިރު – ޢުމުރުން ހަތް އަހަރު ފުރޭއިރު، ކުދިން ތިބޭނީ ތަފާތު ކަންތައްތައް ތަޖްރިބާ ކުރަން ބޭނުންވާ ޢުމުރުފުރާއެއްގައެވެ.  އެއީ ޅަފަތުގެ ތަރުބިއްޔަތު ނިންމާ، އެއަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ގްރޭޑް އެކަކަށް ދެވޭތީ ކުދިން ފަޚުރުވެރިވެލާ، އަމިއްލައަށް ތިމާއަކީ ބޮޑު ކުއްޖެއްކަމާއި، …

އިތުރު ޙަރަކާތުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރި ކުރުން އިތުރައް ކިޔާލާ