ޢިލްމީ ދިރާސާ

ކަމެއް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގިރާކުރަންޖެހޭ 7 ފިޔަވަޅު

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އޭގައި މަރުހަލާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ޕްރޮސެސްއެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ބަލައި ހޯދުމާއި ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ކުރަން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ކަމަކާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ދެނެގަނެ ވަޒަންކުރުން މުހިންމެވެ. ހަރުފަތަކުން ހަރުފަތެއް ގިރާކުރަމުން ދިއުމުން، ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ސީދާ ކުރަން …

ކަމެއް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގިރާކުރަންޖެހޭ 7 ފިޔަވަޅު އިތުރައް ކިޔާލާ

ފަށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސްބަދަލެއް އަންނަމުންދޭހެއްޔެވެ؟

(ތިންވަނަބައި) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމް ރޭވިފައިވާގޮރުން ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އަންނަ ބަދަލު ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކީ ހަރުދަނާ ކުދިންތަކެއް މުޖުތަމަޢަށް ނެރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ މައިގަނޑު ބަހާ ކަމުގައި ވާތީއެވެ. މިކަން މިހެން އޮތުމާއި އެކު، ޢިލްމީ މާހިރުން ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި ޤައުމެއްގައި (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ) އެބައެއްގެ އަމިއްލަ ވަންތަކަމާއި، ދިވެހިންގެ ބަހާއި ޘަޤާފަތާއި އަދި …

ފަށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސްބަދަލެއް އަންނަމުންދޭހެއްޔެވެ؟ އިތުރައް ކިޔާލާ

ފަށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސްބަދަލެއް އަންނަމުންދޭހެއްޔެވެ؟

ލިޔުނީ: ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާާހީމް (ދެވަނަބައި) ތަޢާރަފް ދިވެހިންގެ މާދަރީބަހަކީ ދިވެހިބަސް ކަމުގައިވީހިނދު ދިވެހި ޒުވާނުން މިހާރަކަށް އައިސް މި ރީތި ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރުމުގައި ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާތަން ފެނެއެވެ. ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރުން މުހިންމު ޙާލަތް ތަކުގައިވެސް އެހެން ބަސްބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުން ޢާންމު ނުވާކަމުގައި ދެންނެވެން އެބައޮތްތޯއެވެ؟ މި ދެންނެވިހެން އެގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ …

ފަށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސްބަދަލެއް އަންނަމުންދޭހެއްޔެވެ؟ އިތުރައް ކިޔާލާ

ލަކްޝަދްވީޕްގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ގުޅުން އޮތީ ކޮން ރަށެއްގަ؟

ލިޔުންތެރިޔާ: މުޙަންމަދު ނާޖިޙު ލަކްޝަދީބު (Lakshadweep) ކިޔަނީ މަލިކަކަށް ނޫނެވެ. ލަކްޝަދީބަކީ މަލިކު ވެސް ހިމަނައިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުން ހުރި ހުރިހާ އަތޮޅު ޖަޒީރާތައް ހިމެނޭ، އިންޑިޔާގެ ޔޫނިއަން ޓެރިޓަރީއަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. މަލިކަކީ އެ ޓެރިޓަރީގެ އެންމެ ދުކުނުގައި އޮތް އަދި ޖޯގުރަފީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު އެރަށްތަކަށް ވުރެ ދިވެހިރާއްޖެއާ ކައިރީގައި އޮންނަ ދެ …

ލަކްޝަދްވީޕްގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ގުޅުން އޮތީ ކޮން ރަށެއްގަ؟ އިތުރައް ކިޔާލާ

އިސްލާމީ ނަޒަރުން މެދުމިންވުމާއި ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން

ލިޔުނީ: ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް (ތިންވަނަބައި) 3. އިސްލާމީނަޒަރުން ބަލާއިރު ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން މާނަކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އެކި އެކި ލިޔުއްވުންތެރިންގެ ނަޒަރުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވުމުގައި ތަފާތު ޢިބާރާތްތައް ބޭނުންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ދޭހަވާ މާނައިގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގައެއް ނުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަކީ އެކަމެއްކުރުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިމުން …

އިސްލާމީ ނަޒަރުން މެދުމިންވުމާއި ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން އިތުރައް ކިޔާލާ

ފަށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސްބަދަލެއް އަންނަމުންދޭހެއްޔެވެ؟

ރިސާރޗް ޓޮޕިކާއި، ދިރާސާ ކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފް (ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ދަ ޕްރޮބްލަމް) މި ދިރާސާގެ ޓޮޕިކް އަދި ސުވާލަކީ، “މާލޭގެ ފަށާ ތަޢުލީމާއި އަދި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުން (އުނގެނެމުންދާ 5 ސްކޫލެއްގެ ފަށާތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ބައެއް ކުލާސްތަކުގެ ކުދިން) ދިވެހިބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ފެންވަރަށް އަންނަނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްހެއްޔެވެ؟” މިއެވެ. ދިރާސާކުރެވޭ …

ފަށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދަރުސީ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސްބަދަލެއް އަންނަމުންދޭހެއްޔެވެ؟ އިތުރައް ކިޔާލާ

އިސްލާމީ ނަޒަރުން މެދުމިން ވުމާއި ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން

ލިޔުނީ: ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް (ދެވަނަ ބައި) ޙައްދު ފަހަނައަޅައި ދިޔުން “ޙައްދު ފަހަނައަޅައި ދިޔުން ” މިބަހުގެ މާނައަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި ބަސްފޮތުގައިވާ ގޮތުން ޙައްދު ފަހަނައަޅައި ދިޔުން މާނަކޮށްފައިވަނީ “ދާންވީ ހިސާބަށްވުރެ މާއިތުރަށް ދިއުން. ނުވަތަ ނުބައިކަމުގެ ކޮޅެއްނެތުން. ” މި މާނައިގައެވެ. ދީނީގޮތުން ބަލާއިރުވެސް ދޭހަވަނީ ހަމަ މިފަދަ މާނައެކެވެ. “ޙައްދު …

އިސްލާމީ ނަޒަރުން މެދުމިން ވުމާއި ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން އިތުރައް ކިޔާލާ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް، ފުރިހަމަޔަށް ލިބިދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިސްލާމް ދީނުގައި ނޫންހެއްޔެވެ؟

ލިޔުނީ:ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާާހީމް (ތިންވަނަ ބައި) ޔޫރަޕްގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް މީލާދީން 1586 ވަނަ އަހަރު ޔޫރަޕްގެ މަސީޙީންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު ބަޙުޘެއްގައި އަލި އަޅުވާލެވިފައިވަނީ އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ރޫހެއްވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމާއި، ރޫޙެއްވާނަމަ އެއީ އިންސާނެއްގެ ރޫޙެއްތޯ ނުވަތަ ޙައިވާނެއްގެ ރޫޙެއްތޯ އާއި އިންސާނެއްގެ ރޫޙެއްނަމަ އެއީ ފިރިހެނުންނާއި އެއްފަންތިޔެއްގެ ރޫޙެއްތޯ ނުވަތަ …

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް، ފުރިހަމަޔަށް ލިބިދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިސްލާމް ދީނުގައި ނޫންހެއްޔެވެ؟ އިތުރައް ކިޔާލާ

ސައިބަރ ބުލީކުރުން – އެއީ ކޮންކަމެއްކަމާއި އެކަމާބެހޭގޮތުން އެނގެންޖެހޭ ބައެއް މުހިއްމު މައުލޫމާތު

ލިޔުނީ : މަރިޔަމް ނިހާޒް (މިލިޔުމަކީ apa.org މިވެބްސައިޓްގައި އޭޝްލޭ އަބްރަހަމް ސެޕްޓެންބަރ 2022 ގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުމަކަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.) ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއި އެކު ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އަސަރު ފޯރައި، އެއާއި ނުލާ ނޫޅެވޭ ހިސާބަށް މިހާރު ކަންތައްތައް މިވަނީ ގޮސްފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ފައިދާތައް ގިނަގުނަ …

ސައިބަރ ބުލީކުރުން – އެއީ ކޮންކަމެއްކަމާއި އެކަމާބެހޭގޮތުން އެނގެންޖެހޭ ބައެއް މުހިއްމު މައުލޫމާތު އިތުރައް ކިޔާލާ

ދިވެހިބަހުން މުޅިން އެހެން ބަހެއް (ޕިޖިން އެއް) މިހާރު އުފެދިފައި ނެތްހެއްޔެވެ؟

(ދިރާސާގެ ތިންވަނަ ބައި) ލިޔުނީ: ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއްކަންކަން. ތިރީގައިވާ ތާވަލް ތަކުން އެފެންނަނީ ބޭރު މީހުން ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު،އަޑުގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކެވެ. ތާވަލު:2 އަޑުތައް ބަދަލުވެފައިވާ ގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލު ޖުމުލަ އިންފޯމެންޓް ކީގޮތް ދިވެހިން ކިޔައިއުޅޭގޮތް ތާވަލު: 2 ން ފާހަގަކުރެވުނީ ޢާންމުކޮށް ދިވެހިން …

ދިވެހިބަހުން މުޅިން އެހެން ބަހެއް (ޕިޖިން އެއް) މިހާރު އުފެދިފައި ނެތްހެއްޔެވެ؟ އިތުރައް ކިޔާލާ