ދީން

އިސްލާމީ ނަޒަރުން މެދުމިން ވުމާއި ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން

ލިޔުނީ: ހަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ތަޢުރީފް މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންނަށް ދެއްވި އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގެ ވަޙުދަތުގެ އަސާސަކީ ނުވަތަ ބިންގަލަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. ދީނުގެ މުހިންމު ބައިތަކުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއްބަޔަކީ ޢަޤީދާގެ ބައެވެ. އަދި ޢަޤީދާގެ މުހިންމު ބައިތަކުތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ ތައުޙީދެވެ. އެއީ …

އިސްލާމީ ނަޒަރުން މެދުމިން ވުމާއި ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން އިތުރައް ކިޔާލާ

މަސައްކަތުގައި ތެދުވެރިވުމާއި އަމާނާތްތެރިވުން އަދި ޒިންމާދާރުވުމުގެ މައްޗަށް ދަރުސް ދެއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހިންގަވާ އޮފީސް ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    (އެންއައިއީ) މުވައްޒަފުންނަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މާފަންނު ސްޓާރކްލައުޑްގައި ހިންގާ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައި އޮތް މިދަރުސްގައި ދީނީ މަޢުލޫތު ދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ ލެކްޗަރަރ އައްޝައިޚް  …

މަސައްކަތުގައި ތެދުވެރިވުމާއި އަމާނާތްތެރިވުން އަދި ޒިންމާދާރުވުމުގެ މައްޗަށް ދަރުސް ދެއްވައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ސްޓުރެސް ނުވަތަ ފިއްތުން

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ފަހުމީ ދީދީ ސުޓްރެސް ނުވަތަ ފިއްތުމަކީ  ކޮބާ؟ ފިއްތުމަކީ، ތިމާއަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ހީވުމުން ތިމާގެ އިޙްސާސްތަކަށާއި ނަފްސާނީ ޙާލަތަށް އަންނަ ޓެންޝަން ނުވަތަ ހާސްކަމެވެ. މި ކަން އެކި މީހުން ތަޖުރިބާކުރަނީ އެކި މިންވަރަށް އަދި ގޮތްގޮތަށެވެ. ބައެއް މީހުން ގާތަށް ރުޅި އާދެ އެވެ. އަނެއްބައިމީހުން ހާސްވެ …

ސްޓުރެސް ނުވަތަ ފިއްތުން އިތުރައް ކިޔާލާ

ރޯދައާއި ކެތްތެރިކަން

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާޒީ) ކެތްތެރިކަމަކީ ﷲ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ އެއް ސިފައެވެ. ކެތްތެރިކަމުގެ ތަރުބިއްޔަތު އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިދޭ އަޅުކަމަކީ ރޯދައެވެ. ކެތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ލިބިދޭ ރޯދަމަހުގެ ފަހު ދިހައާ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިމަތިލަނީއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައަކީ ނަރަކައިން ދިންނެވުމަށް ޚާއްޞަކުރައްވައިފައިވާ ދުވަސްވަރެވެ. މިހާރު ހޭދަކުރަމުން މި ގެންދަނީ މަޣުފިރަތުގެ …

ރޯދައާއި ކެތްތެރިކަން އިތުރައް ކިޔާލާ

ތެދުވެރިކަމުގެ މުހިންމުކަން

ލިޔުން: ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު “ތެދު”ގެ މާނައަކީ ޙައްޤެވެ. ރަނގަޅެވެ. ކަތިކަމެއް ގުދުކަމެއް ނެތުމެވެ. ސީދާވުމެވެ. ބާޠިލުގެ އިދިކޮޅެވެ. ދޮގުގެ އިދިކޮޅެވެ. ތެދުވެރިކަމަކީ އޮޅުވައިނުލުމެވެ. މަކަރު ނެހެދުމެވެ. އިޚުލާޞްތެރިކަމެވެ. ވަފާތެރިކަމެވެ. މި ހުރިހައި މާނަތަކެއް މި ލަފުޒުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ. ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅި، ލައިމެހިފައިވާ ދެ ސިފައެވެ. އަޚުލާޤުގެ އެންމެ މަތިވެރި …

ތެދުވެރިކަމުގެ މުހިންމުކަން އިތުރައް ކިޔާލާ