އެޑިޓަރުގެ ހޮވުން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އާއިޝަތު ޢަލީ އާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަކީ ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދެވި ދެބޭފުޅުން – ޙައްގު ޝުކުރު އަރިސްކުރަން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އާއިޝަތު ޢަލީއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަޙްމަދުއަކީ ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރެއްވި ދެބޭފުޅުން ކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޖަމާޢަތު ޚަބަރުގެ މަސައްކަތްތައް ވަޅުޖެހިފައިވަނިކޮށް މަޖައްލާ ދިރުވުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި އެކަމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަސްތައް …

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އާއިޝަތު ޢަލީ އާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަކީ ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދެވި ދެބޭފުޅުން – ޙައްގު ޝުކުރު އަރިސްކުރަން އިތުރައް ކިޔާލާ

ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު، އޮންލައިންކުރަން ފެށުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިފްތިތާޙުކޮށް ދެއްވައިފި

” ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރުގެ އޮންލައިން” މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  ޑޮކްޓަރ އައިޝަތު ޢަލީ މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު އޮންލައިންކޮށް ނެރުން ފެއްޓުން މިނިސްޓަރ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މީޓިންގް ރޫމް 1 ގައި ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު 10:00ގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެން އައި އީ …

ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު، އޮންލައިންކުރަން ފެށުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިފްތިތާޙުކޮށް ދެއްވައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ