އެންމެ މަގްބޫލް

“ސްމައިލް އޮން” ގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި- މިއަދު މިފެށި ކެމްޕެއިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހިންގާނެ

“ސްމައިލް އޮން” ގެ ނަމުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިއަދު ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެވެ. ސްމައިލް އޮން ކެމްޕެއިންއަކީ ދަރިވަރުންގެ ވަށައިގެންވާ މާހައުލަކީ އުފާވެރި ފައްސި ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަނެކާގެ ރަނގަޅު ސިފަތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި، ދަރިވަރުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެެއިންއެކެވެ. މި ކެމްޕެއިންގައި މިފަދަ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދުވަހީ ތާވަލުގެތެރެއަށް ލެވިގެން …

“ސްމައިލް އޮން” ގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި- މިއަދު މިފެށި ކެމްޕެއިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހިންގާނެ އިތުރައް ކިޔާލާ

ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު، އޮންލައިންކުރަން ފެށުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިފްތިތާޙުކޮށް ދެއްވައިފި

” ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރުގެ އޮންލައިން” މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  ޑޮކްޓަރ އައިޝަތު ޢަލީ މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު އޮންލައިންކޮށް ނެރުން ފެއްޓުން މިނިސްޓަރ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މީޓިންގް ރޫމް 1 ގައި ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު 10:00ގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެން އައި އީ …

ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު، އޮންލައިންކުރަން ފެށުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިފްތިތާޙުކޮށް ދެއްވައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ