ތާރީޙާ އަދަބިއްޔާތު

ދިވެހިބަހުން އެހެން ބަހެއް (ޕިޖިން އެއް) މިހާރު އުފެދިފައި ނެތްހެއްޔެވެ؟

ލިޔުނީ: ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ތަޢާރަފް     ސަޤާފަތުގައި ހިމެނޭ މިފަދަ މުހިންމު މަފްހޫމަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ ހިނދު ސަޤާފަތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލަންޖެހޭއެވެ. ސަޤާފަތުގެ މާނަ ވަރަށްވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ތަފާތު ޢިލްމުވެރިން ތަފާތު މާނަކުރައްވާފައިވެއެވެ. ސަޤާފަތަކީ، އިންސާނުން އެކިބައިބަޔަށާއި ވަކިވަކިން ވެސް އުޅެމުން އަންނައިރު އެބައެއްގެ ތެރޭގައި ވިސްނުމާއި، ޚިޔާލާއި، ފިކުރާއި، ވާހަކަދެއްކުމާއި، މަސައްކަތްތެރިކަމާއި، …

ދިވެހިބަހުން އެހެން ބަހެއް (ޕިޖިން އެއް) މިހާރު އުފެދިފައި ނެތްހެއްޔެވެ؟ އިތުރައް ކިޔާލާ

ބޮޑު ތަކުރުފާނު

ލިޔުނީ: ޝިއުނާ އަޙުމަދު، ނ. ކުޑަފަރި އަލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޒަމަކީ ދިވެހި ޤައުމު އަޅުވެތިކަމުގެ ކަޅު އަދިރިކަމުން ނެރެދެއްވި ބަޠަލުންގެ ބަޠަލެވެ. ރެއާ ދުވާލު އަތްވާއި ވާރޭގައި ދިވެހި އުއްމަތަށްޓަކައި ޤުރުބާން ވެވަޑައިގެންނެވި ޞާބިރެވެ. ދިވެހި ކާބަފައިންގެ ޒަޢީމެވެ. މި ދިވެހި އުއްމަތުގެ ދަރިން އެބޭފުޅަކަށްޓަކައި  އަބަދުގެ އަބަދަށް ދަރާފައިވާ މުޖާހިދެކެވެ. ދިވެހި ދަރީންގެ ހިތްތަކުގައި …

ބޮޑު ތަކުރުފާނު އިތުރައް ކިޔާލާ

ހަރުބަހާއި މަޖާޒު ބަސް

ކޮންމެ ޘަޤާފަތެއްގެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހަރުބަހާއި މަޖާޒު ބަސް ހުރެއެވެ. އެފަދަ ބަސްބަސް އެ ބައެއްގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަނީ އެ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާއި ގުޅޭ ގޮތަށެވެ. ދާދި ފަހުން އެފްރިކާއަށް އަޅުގަނޑު ދިޔަ ދިޔުމެއްގައި އެފްރިކާގެ މަޖާޒު ބަހާއި ހަރު ބަސްތަކެއް ލިބުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބަސްބަސް ފަތްތޫރައިގެ އަހުލުވެރީންނާ ޙިއްޞާ ކޮށްލުމުގެ …

ހަރުބަހާއި މަޖާޒު ބަސް އިތުރައް ކިޔާލާ

ތާނައިގެ “ތިކިޖެހި އަކުރުތައް” އުވައިލެވިދާނެހެއްޔެވެ؟

ލިޔުން: ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ބަހުގެ އަޞްލަކީ އަޑެވެ. އަކުރެއް ނޫނެވެ. ބަސް ދަސްކުރުމުގެ ހުނަރުތައް އިންސާނާއަށް ލިބިގަނެވޭ މިންގަނޑަށް ބެލިޔަސް މި ހަގީގަތް ހާމަވާނެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދަސްވާނީ އަޑުއަހާށެވެ. ދެން ބަސްމޮށުމެވެ. ދެން ކިޔާށެވެ. ދެން ލިޔާށެވެ. އެހެންވީމާ އަކުރުތައް ބިނާވެގެންވަނީ އަޑުތަކުގެ މައްޗަށް ކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވެއެވެ. އަކުރަކީ ހަގީގަތުގައި …

ތާނައިގެ “ތިކިޖެހި އަކުރުތައް” އުވައިލެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ އިތުރައް ކިޔާލާ