އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުން

މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލް އިފުތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ޓީޗަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑުގެ ރެޖިސްޓްރާ އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢާޠިޔާ ނަޞީރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އިސްވެރިން އަދި މުވައްޒަފުން، ޓީޗަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑުގެ މެމްބަރުން، މަދަރުސާތަކުގެ …

މުދައްރިސުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލް އިފުތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އިތުރައް ކިޔާލާ

2023 ވަނަ އަހަރުގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ފޮނުއްވި ޚިޠާބު

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވަމުން ގެންދަވާ ހުރިހާ މުދައްރިސުންނަށް، މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކްބާދީ، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވަން. މި ތަހުނިޔާގައި، ކުރިން މުދައްރިސްކަން ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި …

2023 ވަނަ އަހަރުގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ފޮނުއްވި ޚިޠާބު އިތުރައް ކިޔާލާ

ފުރަތަމަ ވޮކޭޝަނަލް ލެބް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

` الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން، ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ލޮބުވެތި މުދައްރިސުންނާއި ދަރިވަރުން، އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑު ބޮޑުވަމުން އައި ދުވަސްވަރު، ބޮޑެތި …

ފުރަތަމަ ވޮކޭޝަނަލް ލެބް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އިތުރައް ކިޔާލާ

2023-2024 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ފޮނުއްވި ޚިޠާބު

` الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين މިއަދަކީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށްވެސް އުފާވެރި ދުވަހެއް. ހިނިތުން ކުރުވާ ދުވަހެއް. ނަފުސު ތަޒާވާ ދުވަހެއް. ސަބަބަކީ، މިއަދަކީ ބޮޑު ބަންދަކަށްފަހު، އަލުން އައު ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށޭ ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ. …

2023-2024 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ފޮނުއްވި ޚިޠާބު އިތުރައް ކިޔާލާ

ދަރިވަރުންގެ ލިޔެކިޔުމާއި ހިސާބު އިލްމުގެ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށް ޓީޗަރުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ‘ލިޓަރެސީ އެންޑް ނިޔުމެރަސީ ޓްރެއިނިންގ’ ގެ ގިނަމަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފައިވޭ

ލިޔުނީ: އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ / ޓީއާރުސީ ކޯޑިނޭޓަރ 2022 ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަންފެށި ލިޓަރެސީ އެންޑް ނިޔުމެރަސީ ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުން ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް، ކީ ސްޓޭޖް 1 އަދި ކީ ސްޓޭޖް 2 ގެ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންވަނީ ގިނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ. މިގޮތުން ހިންގުނު “ލިޓެރަސީ އަދި މެތަމެތިކްސް ޓްރެއިނިންގ” ގެ މަޤްޞަދަކީ، ދަރިވަރުންގެ …

ދަރިވަރުންގެ ލިޔެކިޔުމާއި ހިސާބު އިލްމުގެ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށް ޓީޗަރުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ‘ލިޓަރެސީ އެންޑް ނިޔުމެރަސީ ޓްރެއިނިންގ’ ގެ ގިނަމަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފައިވޭ އިތުރައް ކިޔާލާ

ބިލެތްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު. ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރީން، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް، ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ …

ބިލެތްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އިތުރައް ކިޔާލާ

2021-2022 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރު ޘާނަވީ ނިންމާ އިމްތިޙާންތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް “މަތީ އަރުތަވެރީންގެ އިނާމު” ދިނުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ   ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

﷽ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين މި ޙަފްލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނުން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ދެކަނބަލުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ދައުލަތުގެ ވަޒީރުން، ޤައުމީ އިދާރާތަކުގެ ވެރީން. މަތީ އަރުތަވެރީންގެ އިނާމު ޙާޞިލުކުރާ …

2021-2022 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރު ޘާނަވީ ނިންމާ އިމްތިޙާންތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް “މަތީ އަރުތަވެރީންގެ އިނާމު” ދިނުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ   ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އިތުރައް ކިޔާލާ

ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމި ބައިވެރިންނަށް ޕްރިންސިޕަލްކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

﷽   ޢިލްމު އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ހެޔޮކަން މިންވަރުކުރެއްވި މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރަން! ޢިލްމުގެ ނޫރުން ދުނިޔެ އަލިކުރެއްވި މާތް ޞާޙިބާ މުޙައްމަދުއް ރަސޫލު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން! އަދި މިޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަން! މި ހަފްލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހްމާން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު …

ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމި ބައިވެރިންނަށް ޕްރިންސިޕަލްކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އިތުރައް ކިޔާލާ

ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ “އަދަބީގުލްޝަން 2023” ގެ ޙަރަކާތްތައް ފަށައިފި

ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދިވެހި ކްލަބް ކަމުގައި ވާ “އަދަބީ ރޫޙް” އިން މިއަހަރު (2022-2023) ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިހަފްތާ  “އަދަބީ ގުލްޝަން 2023” ފެށިއްޖެއެވެ. މި ޙަރަކާތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދިވެހި ކްލަބުން ރާވާ އެންމެ ބޮޑު ޙަރަކާތެވެ.. މި ހަރަކާތް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމު ޚާޞިލް ކުރާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށެވެ. ޖެނުއަރީ 22 އިން …

ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ “އަދަބީގުލްޝަން 2023” ގެ ޙަރަކާތްތައް ފަށައިފި އިތުރައް ކިޔާލާ

ރ. އަލިފުށި ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

` الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު. ދައުލަތުގެ ވަޒީރުން، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން. އަލިފުށީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އާމިނަތު ޖަމީލް. ސްކޫލުގެ …

ރ. އަލިފުށި ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އިތުރައް ކިޔާލާ